آیا OKR ها میتوانند تغییر چابک را برای شما تسریع کنند ؟

؟ در هر سازمانی ، بزرگ یا کوچک ، یک استراتژی مشخص و پاسخگویی به صورت خستگی ناپذیر برای اطمینان از همسو و هم جهت بودن همه تیم ها و تمرکز آن ها در انجام کارهای روزمره ضروری است. برای کمپانی که در یک محیط چابک فعالیت میکند ، جایی…

read more