تاریخچه اهداف و نتایج کلیدی (OKR)

از زمان ظهور “علم مدیریت” در دهه 1950، رهبران کسب و کار انواع تکنیک‌های طراحی شده برای بهبود عملکرد سازمان خود را، به کار گرفته‌اند. در سال 1967 پیتر دراکر، مدیریت بر مبنای اهداف (MBO) را معرفی کرد، فرایندی که طی آن مدیریت و کارمندان در مورد اهداف و کارهایی…

read more